Privacybeleid

 

Je bent klant van Take2 food body soul of hebt interesse in producten van Take2 food body soul Het kan daarom zijn dat wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Wij hechten er grote waarde aan dat jouw persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant worden verwerkt. En dat jouw privacy rechten goed zijn gewaarborgd. Hierna lees je hoe wij dit doen.

De verantwoordelijke voor de verwerking is Take2 food body soul. Heb je vragen dan zijn we als volgt bereikbaar:

 • Bezoekadres Lage Naarderweg 73A 1217GN Hilversum, Nederland
 • Website: www.take2hilversum.nl
 • Telefoonnummer: +31 (0)641290317
 • E-mailadres: info@take2.nl

Jouw persoonsgegevens waarover Take2 beschikt zijn ofwel afkomstig van jezelf, omdat je ze op de website hebt ingevoerd. Ofwel zijn je persoonsgegevens rechtstreeks aan ons;

Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk om jou van passende informatie te kunnen voorzien in de mailing, nieuwsbrieven, om opvolging te geven aan een verzoek om met jou in contact te treden, om een op maat gemaakte omgeving te tonen, waarin je gemakkelijk de juiste producten, adviezen en diensten kunt vinden die aansluiten bij jou specifieke situatie.

Je bent nooit verplicht om gegevens in te voeren in onze website of andere systemen. Maar als je de gegevens niet verstrekt, kunnen wij niet de gewenste service, producten en diensten verlenen.

De persoonsgegevens die Ps food & lifestyle verwerkt zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Voorkeuren m.b.t. maaltijden, allergieën en historische aankopen
 • Overige persoonlijke gegevens die van invloed (kunnen) zijn op de begeleiding en behandelingen. Deze gegevens kunnen komen van jouw ingevulde anamnese formulier en of eetdagboek.

.

Take2 verwerkt jouw persoonsgegevens dus voor de volgende doelen:

 • Om jou te informeren op basis van de door jou gegeven toestemming
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, mailing en/of reclamefolder;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om de tussen jou en Take2 gesloten overeenkomst goed uit te voeren;
 • Het afhandelen van jouw bestelling en betaling;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Het verstrekken aan jou van ondersteuning tijdens het coachings/behandel traject
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Ter uitvoering van het gerechtvaardigd belang van Take2 om aan te kunnen tonen dat de producten die zijn verkocht en de adviezen die zijn verstrekt / de begeleiding die is gegeven door ons, , bij jouw gezondheidsprofiel passen zoals die door jou is opgegeven;
 • Take2 verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben op basis van belastingwetten;

Take2 bewaart jouw persoonsgegeven niet langer dan nodig is om de marketingdoeleinden en kwaliteitsdoeleinden te dienen. In de praktijk komt het erop neer dat de persoonsgegevens na 5 jaar worden verwijderd nadat de laatste mutatie van de persoonsgegevens heeft plaatsgevonden in onze databestanden.

Als Take2 uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gaat verwerken, word je daar vooraf over geïnformeerd.

Word je begeleid door Take2 en heb je Take2 toestemming gegeven om bepaalde persoonsgegevens te mogen verwerken? Dan is Take2 verantwoordelijk voor de verwerking van die Take2 en jij hebben hierover nadere afspraken gemaakt, zodat de bescherming van jouw persoonsgegevens is gewaarborgd. Dit zijn de belangrijkste afspraken:

 • Voor het doen van een beroep op jouw rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens, kun je je zowel tot Take2 wenden. Voor correcties kun je contact opnemen
 • Take2 houdt de persoonsgegevens geheim, tenzij dit op basis van een wettelijke verplichting niet mogelijk is;
 • In het geval dat er sprake is van een datalek of een vermoeden van een datalek, stelt Take2 je hiervan op de hoogte binnen 24 uur na ontdekking van het datalek en houden we elkaar op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek;
 • Indien wij jou of de toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) naar aanleiding van een datalek willen of moeten informeren dan zal degene die het datalek heeft veroorzaakt dat normaal gesproken verzorgen;
 • Beide partijen zullen zich inspannen om passende technische maatregelen te nemen met betrekking tot de beveiliging van persoonsgegevens.

Take2 verwerkt de persoonsgegevens enkel voor interne doeleinden. Take2 stelt jouw persoonsgegevens dus niet ter beschikking aan derden.

Indien Take2 gebruik wil maken van jouw resultaat voor internet of social media wordt daar vooraf goedkeuring voor gevraagd.

Jij hebt een aantal rechten ten aanzien van jouw persoonsgegevens. Zo heb jij het recht op duidelijke informatie over wat Take met jouw persoonsgegevens doet. Met dit document willen wij jou die informatie geven. Verder heb je het recht:

 • op inzage in jouw gegevens;
 • op verwijdering van jouw gegevens (‘het recht om vergeten te worden’);
 • op rectificatie en aanvulling van jouw gegevens;
 • om  bezwaar tegen de verwerking te maken als de verwerking gebeurt voor een gerechtvaardigd doel van PowerSlim;
 • om eenmaal gegeven toestemming later in te trekken;
 • op beperking van de verwerking;
 • op dataportabiliteit
 • om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Meer informatie over deze rechten, zoals in welke gevallen jij de rechten kunt uitoefenen, vind je hierhier. Als je één van deze rechten wilt uitoefenen, kunt je contact opnemen met Take2 via bovengenoemde contactgegevens. Uiterlijk binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek, ontvang je bericht.

Als je onverhoopt klachten hebt over de wijze waarop Take2 jouw privacy tracht te waarborgen, meldt het ons. Take2 probeert jouw klachten zo goed als mogelijk weg te nemen. Je kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.