Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Verkoper:

Take2 Food, Body & Soul
Lage Naarderweg 73A
1217GN Hilversum

 • Koper:

Degene die de artikelen van verkoper aanschaft.

 • Overeenkomst:

De koopovereenkomst die wordt gesloten tussen verkoper en koper.

 • Aanvullende overeenkomst:

Een overeenkomst waarbij de koper (digitale) producten aanschaft. Deze producten worden door de verkoper geleverd.

 • Bedenktijd:

De termijn waarbinnen de koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

 • Duurovereenkomst:

Een overeenkomst met betrekking tot de regelmatige levering van (digitale) producten of diensten voor een bepaalde periode.

 • Digitale inhoud:

Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

Artikel 2: toepasselijkheid

 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de verkoper en de koper.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de koper beschikbaar gesteld via een aan te klikken link bij het plaatsen van de bestelling. Op verzoek van de koper kunnen deze algemene voorwaarden ook kosteloos worden toegezonden.

Artikel 3: aanbod en prijzen

 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door koper mogelijk te maken. De afbeeldingen bij de producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.
 • Prijzen in de webshop zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Artikel 4: bestelling en betaling

 • Door het plaatsen van een bestelling via de webshop is de overeenkomst gesloten. Verkoper behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.
 • Betaling geschiedt via iDeal

Artikel 5: bezorgkosten

 • Op digitale producten zijn geen bezorgkosten van toepassing. De bezorgkosten zijn € 6,75 per pakket tot 10kg

Artikel 6: levering

 • Verkoper zal geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk, in principe binnen 3 werkdagen doch uiterlijk binnen 30 dagen, uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 • De verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan de verkoper heeft kenbaar gemaakt.

Artikel 7: bedenktijd

 • De koper heeft 14 dagen bedenktijd op het product.
 • De bedenktijd geldt niet voor downloads en digitale producten.
 • Tijdens de bedenktijd zal koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat koper het product mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • Als de koper besluit het product terug te sturen, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van een e-mail aan de verkoper.
 • Indien koper besluit het product niet te houden kan dit worden teruggestuurd aan verkoper, mits het product geen gebruikerssporen bevat.
 • De koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien mogelijk in originele staat en verpakking.
 • De kosten voor het retourneren van producten komen voor rekening van de koper.
 • Na ontvangst van de producten in nieuwstaat stort verkoper het geld binnen 14 dagen terug op de bankrekening van koper.

Artikel 8: klachten

 • De koper heeft de verplichting om bij aflevering te controleren of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient de koper dit zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen drie dagen na ontvangst, schriftelijk en duidelijk geformuleerd in te dienen bij de verkoper.
 • Bij de verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
 • Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, heeft verkoper de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan terug te betalen.
 • De koper dient de verkoper in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 9: aansprakelijkheid

 • Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van verkoper is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van verkoper komen.
 • Verkoper draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, boeken en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

Artikel 10: duur, opzegging en verlenging van overeenkomsten

De koper kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste dertig dagen.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

Artikel 11: toepasselijk recht en geschillen

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.